Historia Parafii

Ksiądz Józef Kurzeja idąc za natchnieniem Bożym zapoczątkował dzieło tworzenia parafii i budowy kościoła w Krakowie – Mistrzejowicach. Wszystko rozpoczęło się od katechizowania, a potem odprawiania mszy świętej, w zwykłej altance, którą nazywano „zieloną budką”. Stała pod laskiem, obok pól uprawnych, które przylegały do powstającego osiedla. Trudy związane z tworzeniem nowej wspólnoty parafialnej i budową kościoła sprawiły że schorowany ks. Józef, mając 39 lat odszedł z tego świata, w święto Wniebowzięcia NMP. Drugim proboszczem został ks. prałat Mikołaj Kuczkowski, wieloletni kanclerz kurii krakowskiej, bliski współpracownik ks. kardynała Wojtyły, który życzliwie wspierał wysiłki ks. Kurzei. On dokończył budowę kościoła Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Kościół ku radości ludu bożego z Mistrzejowic konsekrował 22 czerwca 1983 roku sam papież Jan Paweł II. Ksiądz prałat Kuczkowski odszedł do Pana 9.11.1995 roku. Trzecim proboszczem został ks. prałat Józef Łuszczek, który towarzyszył w Mistrzejowicach ks. Kurzei od 1972 roku, a potem ks. Kuczkowskiemu. Pod jego opieką wspólnota parafialna kontynuuje dzieło boże. W parafii dziś działa w sposób aktywny kilkanaście wspólnot. Oczywiście niewymiernym darem są udzielane sakramenty święte, udzielane tysiącom osób rocznie. W miejscu, gdzie stała „zielona budka”, na pamiątkę początków tego wielkiego dzieła bożego, postawiono kapliczkę Matki Bożej Łaskawej (na os. Oświecenia). Od 4.05.2005 roku trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Księdza Józefa Kurzei. Parafianie modlą się o wyniesienie swojego pierwszego proboszcza na ołtarze. Historia parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie, to jeszcze jedno świadectwo, że Bóg żywy - jest obecny pośród swego ludu i działa!

KALENDARIUM PARAFII ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

W KRAKOWIE MISTRZEJOWICACH

 

1969 - 1971

Powstanie os. Tysiąclecia

 

29 sierpnia 1970 (26/27 sierpnia podawana była taka data)

Zamontowanie w nocy „zielonej budki” przy lasku na terenie obecnego os.

Oświecenia

 

Wrzesień 1970

Ks. Józef Kurzeja - wikariusz Raciborowic - rozpoczyna działalność

katechetyczną wśród mieszkańców os. Tysiąclecia w „zielonej budce”.

Początkowo na katechezę uczęszcza 300 dzieci

 

Wrzesień 1970 - lipiec 1972

Dwa procesy karne wytoczone ks. Kurzeji; kolegium karno - administracyjne;

8 decyzji Dzielnicowej Rady Narodowej nakazujące zaprzestania działalności duszpasterskiej i rozebrania „zielonej budki”.

 

29 grudnia 1970

Wydanie dokumentu nominacyjnego przez kanclerza Kurii Metropolitarnej w

Krakowie, ks. Mikołaja Kuczkowskiego, zezwalającego na podejmowanie przez ks. J. Kurzeję samodzielnych decyzji w sprawie katechizacji.

 

1971 - 1974

Dziewięć wizyt duszpasterskich ks. Kardynała Karola Wojtyły.

 

Czerwiec 1971

Dobudowanie zadaszenia i miejsca na ołtarz do „zielonej budki”, gdzie do

grudnia 1973 r. odbywały się Msze św.

 

Lipiec 1971

Ks. J. Kurzeja opuszcza parafię w Raciborowicach i przez pewien czas

zamieszkuje w „zielonej budce”.

 

4 lipca 1971

Pierwszy chrzest w „zielonej budce”.

 

28 sierpnia 1971

Pierwszy ślub w „zielonej budce”.

 

17 października 1971

Beatyfikacja o. Maksymiliana Kolbego w Rzymie.

 

24 grudnia 1971

Pierwsza Pasterka w Mistrzejowicach, odprawiona przez ówczesnego

Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, późniejszego Papieża Jana Pawła II.

 

 

1971

Ponad 20 długich i męczących przesłuchań ks. Józefa Kurzeji, aresztowanie.

 

21- 28 maja 1972

Pierwsze Misje św. w Mistrzejowicach. Nauki misyjne głosili Sercanie ks.

Stanisław Sidełko i ks. Henryk Kubiś.

 

8 lipca 1972

Po dwuletnich interwencjach na wszystkich szczeblach administracji

państwowej, otrzymano zgodę na budowę kościoła w Nowej Hucie

Mistrzejowicach.

 

Jesień 1972

Ciężka choroba ks. Józefa Kurzeji i pobyt w szpitalu.

Wynajęcie mieszkania na os. Złotego Wieku 26/77 jako drugiego punktu

katechetycznego w Mistrzejowicach (wykorzystywane do 1 grudnia 1973 r.)

 

30 grudnia 1972

Początek pracy ks. Józefa Łuszczka w Mistrzejowicach.

 

Wrzesień 1970 - lipiec 1972

Dwa procesy karne wytoczone ks. Kurzeji; kolegium karno - administracyjne;

8 decyzji Dzielnicowej Rady Narodowej nakazujących zaprzestania działalności duszpasterskiej i rozebrania „zielonej budki”.

 

1971-1974

Kardynał Karol Wojtyła złożył dziewięć wizyt duszpasterskich w

Mistrzejowicach. Był to szczególny wyraz poparcia dla starań ks. Kanonika

Józefa Kurzeji o ustanowienie parafii i budowę kościoła w Mistrzejowicach.

 

28 lutego 1973

Wskazanie miejsca na budowę kościoła w Mistrzejowicach przez władze

lokalne w Krakowie, czyli tzw. „informacja o terenie”.

 

Wiosna 1973

Nasilenie choroby ks. J Kurzeji; leczenie w sanatorium i w szpitalu w Lublinie.

 

16 czerwca - 8 września 1973

Prace nad projektem kościoła.

 

23 lipca 1973

Początek prac przy budowie punktu katechetycznego i kaplicy. Projekt mgr

inż. Józefa Dutkiewicza. Kierownik budowy - Mieczysław Krzywdziński.

 

1 grudnia 1973

Uroczyste przeniesienie Krzyża Misyjnego i Tabernakulum z Najświętszym

Sakramentem z „zielonej budki” do nowej kaplicy w procesji, której przewodniczył kanclerz Kurii Metropolitarnej ks. M. Kuczkowski i poświęcenie kaplicy oraz sal katechetycznych przez ks. Kard. Karola Wojtyłę.

 

8 grudnia 1973

Wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie tymczasowego budynku

katechetycznego i kaplicy w Mistrzejowicach i nakazanie rozbiórki „zielonej budki” w ciągu 7 dni.

 

Grudnia 1973

Założenie zespołu charytatywnego przez ks. J. Kurzeję.

 

1974 - 1978

Powstanie osiedli Bohaterów Września i Piastów.

 

1974

Ks. J. Kurzeja i M. Krzywdziński kwestując w różnych parafiach uzyskują część funduszy na zakup materiałów budowlanych. Rozpoczęcie działalności grupy akademickiej, pierwszym duszpasterzem był ks. Eugeniusz Nycz.

 

Kwiecień 1974

Początek działalności poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Barbarę Istrati i Annę Chorobik przy pomocy dr Wandy Połtawskiej.

 

Kwiecień 1974

Zakup pierwszych organów.

 

13 czerwca 1974

Pierwsza procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy zrobionych na terenie

przeznaczonym pod budowę przyszłego kościoła.

 

14 sierpnia 1974

Pierwsze nabożeństwo do bł. Maksymiliana M. Kolbego.

 

21 października 1974

Komisja architektów Rady Miasta zaakceptowała projekt kościoła opracowany przez architekta Józefa Dutkiewicza.

 

10 - 14 lutego 1976

Pierwsza wizytacja kanoniczna parafii w Mistrzejowicach przez ks. Kard. Karola Wojtyłę.

 

23 marca 1976

Po uzgodnieniu projektu technicznego władze kurialne występują do

Urzędu Dzielnicowego z prośbą o zezwolenie na rozpoczęcie budowy.

 

22 kwietnia 1976

Ostateczne pozwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła.

 

8 maja 1976

Pierwsze wykopy pod nowy kościół.

 

14 maja 1976

Arcybiskup Krakowa ks. Kard. Karol Wojtyła poświęca plac przyszłej budowy kościoła i wykopuje symboliczną „pierwszą łopatę”.

 

Czerwiec 1976

Początek wznoszenia murów kościoła.

 

15 sierpnia 1976

W klinice w Krakowie umiera w wieku 39 lat pierwszy proboszcz naszej parafii ks. kan. Józef Kurzeja. „Ofiara Jego cierpienia i życia została przyjęła przez Boga w święto Wniebowzięcia NMP jako kamień węgielny naszej parafii i naszego kościoła”

 

18 sierpnia 1976

Msza św. pogrzebowa odprawiona przez ks. biskupa Stanisława Smoleńskiego; 20 - tysięczny tłum wiernych parafian odprowadza zmarłego Duszpasterza ulicami Nowej Huty na cmentarz w Grębałowie.

 

20 września 1976

Po pięcioletnich staraniach Kurii państwowe władze wyznaniowe wyrażają zgodę na utworzenie parafii p.w. bł. Maksymiliana M. Kolbego i nadanie jej kościelnej osobowości prawnej.

 

4 października 1976

Erygowanie (utworzenie) parafii w Mistrzejowicach. Obrzędu religijnego dokonał J. Em. Kardynał Karol Wojtyła, Arcybiskup Metropolita Krakowski.

 

2 - 6 listopada 1976

Betonowanie dolnej płyty kościoła.

 

14 listopada 1976

Wmurowania kamienia węgielnego przez ks. Kard. Karola Wojtyłę.

 

Listopad 1976

Ks. Prałat Mikołaj Kuczkowski mianowany proboszczem parafii. Ks. Józef Łuszczek ustanowiony odpowiedzialnym za wszelkie sprawy duszpasterskie w parafii.

 

Wiosna 1977

Powstaje młodzieżowa grupa oazowa skupiona w ogólnopolskim Ruchu „Światło Życie”, pierwszym opiekunem jest ks. Franciszek Janczyk.

 

11 grudnia 1977

Otwarcie biblioteki parafialnej prowadzonej przez p. Stanisławę Zdebską.

 

Lipiec 1978

Zabetonowanie dachu kościoła.

 

Grudzień 1978

Pierwsze jasełka przygotowane przez młodzież oazową.

 

Luty i marzec 1979

Rozszalowywanie kościoła.

 

23 grudnia 1979

Poświęcenie dolnej kaplicy przez arcybiskupa Krakowa Kard. Franciszka Macharskiego.

 

Luty 1980

Pielgrzymka parafialna do Rzymu.

 

16 listopada 1980

Przeniesienie trumny ze zwłokami ks. J. Kurzeji do krypty w podziemiach

mistrzejowickiego kościoła.

 

18 czerwca 1981

Pierwsza procesja eucharystyczna Bożego Ciała ulicami osiedli Złotego Wieku i Tysiąclecia (ponad 2 km).

 

1981 - 1982

Tynkowanie wnętrza kościoła.

 

Lipiec 1982

Pierwsze Msze św. za Ojczyznę w każdy czwartek - prowadzone przez ks. Kazimierza Jancarza. Początek działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

 

10 października 1982

Kanonizacja bł. Maksymiliana M. Kolbe. Prośba delegacji naszej parafii do papieża Jana Pawła II o konsekrację kościoła.

 

1983

Powstanie osiedla Kombatantów.

 

Marzec 1983

Początek działalności Bractwa Trzeźwości im. Maksymiliana Kolbego, ks. Andrzej Kobiesa pierwszym duchowym opiekunem.

 

Wiosna 1983

Wykonanie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego, wyłożenie schodów do kościoła

czerwonym piaskowcem.

 

Marzec 1983

W czasie Rekolekcji Wielkopostnych prowadzonych przez ks. dr Edwarda Stańka ponad 500 osób złożyło przyrzeczenie abstynencji na okres Pontyfikatu Jana Pawła II.

 

3 kwietnia 1983

Wielkanoc - pierwsza Msza św. w głównym kościele.

 

Czerwiec 1983

Drugie Misje św. w parafii prowadzone przez księży Misjonarzy: ks. Tadeusza

Olszańskiego, ks. Jana Kowalika, ks. Jana Dukałę.

 

22 czerwca 1983

Konsekracja Kościoła, której osobiście dokonał w czasie II pielgrzymki do Ojczyzny Papież Jan Paweł II. W uroczystości konsekracji kościoła uczestniczyli Biskupi, kapłani, siostry zakonne i Lud Boży - ok. 400 000 osób.

 

27 - 30 września 1983

Odbywa się w kościele festiwal piosenki religijnej „Sacrosong 83” organizowany przez ks. Jana Palusińskiego.

 

15 - 19 października 1983

45 osób udaje się autokarem z pielgrzymką do Rzymu, aby podziękować Ojcu

Świętemu za konsekrację naszego kościoła.

 

3 marca 1984

W parafii zawiązuje się Krucjata Modlitwy w Obronie Nienarodzonych. Odtąd w każdą l sobotę miesiąca nabożeństwo w Obronie Życia.

 

2 kwietnia 1984

40 - ta rocznica świeceń kapłańskich proboszcza parafii ks. Prałata Mikołaja

Kuczkowskiego. Z okazji Jubileuszu aktorzy dają godzinny występ poświęcony św. Bratu Albertowi Chmielowskiemu.

 

16 maja 1984

Chór ze Stanów Zjednoczonych z modlitwą i koncertem ku czci Ojca św.

 

22 czerwca 1984

l Rocznica Konsekracji kościoła. Wyświetlanie filmu z ubiegłorocznej Uroczystości.

 

19 lipca 1984

Kradzież z kościoła skarbonki „Dla Potrzebujących”.

 

Lato 1984

Pokrywanie dachu kościoła i plebanii blachą miedzianą (około 20 ton),

zakładanie w kościele drugich okien ze szkła „quasi witrażowego”.

 

17 września 1984

Akcja rozdawania mąki (ok. 17 ton) oraz mleka w proszku rodzinom wielodzietnym i potrzebującym jako „Daru Rządu USA”.

        

9 listopada 1984

Bractwo Trzeźwości wprowadza na stałe cotygodniowe dyżury dla ludzi borykających się z problemem alkoholowym.

 

Listopad - grudzień 1984

Montaż figur: Matki Bożej Niepokalanej, św. Maksymiliana, św. Jana Chrzciciela.

 

Czerwiec 1985

Wystawa fotograficzna w dolnym kościele z II Pielgrzymki Ojca Św. do Polski.

 

19 - 22 września 1985

Odbywa się cieszący się dużą popularnością „Sacrosong” pod przewodnim hasłem: „Zadaj w sobie śmierć wrogości”.

 

13 października 1985

Pierwszy Odpust przeniesiony z okresu wakacji na drugą niedzielę października.

 

19 października 1985

Uroczysta Msza św. w l rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Październik - listopad 1985

Montaż nowego Tabernakulum.

 

15 czerwca 1986

Poświęcenie chrzcielnicy.

 

Październik 1986       

Parafia wprowadza śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w niedziele i święta po Mszy św. o godz. 6.30.

 

22 marca 1987

Zainstalowanie Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Odtąd w każdą środę odprawiana jest Nowenna do M.B.N.P.

 

1 września 1987

Ks. Kard. Franciszek Macharski ustanawia Rejon Duszpasterski pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy (osiedla Bohaterów Września i Piastów).

 

13 - 20 września 1987

Dni Eucharystyczne w parafii.

 

8 listopada 1987

Rozpoczyna się w parafii Nawiedzenie Rodzin przez Matkę Bożą w 9 kopiach Obrazu Jasnogórskiego.

 

6 grudnia 1987

Ks. Kard. Franciszek Macharski poświęca nowe organy firmy Schuke. Uroczystość uświetnia koncert organowy w wykonaniu prof. Jana Jargonia. Śpiewa chór Capella Cracoviensis.

 

5 - 12 marca 1988

Wizytacja Kanoniczna ks. Biskupa Kazimierza Górnego

 

14 sierpnia 1988

Władze miasta Krakowa wyrażają zgodę na budowę kościoła na osiedlu Bohaterów Września.

 

20 sierpnia 1988

Ks. Prałat Mikołaj Kuczkowski przechodzi na emeryturę w wieku 78 lat.

Administratorem parafii zostaje ksiądz Józef Łuszczek, który od 1976 roku pełnił funkcje duszpasterskie w parafii.

 

1 grudnia 1988

Dzięki staraniom Ks. Stanisława Wajdziaka w naszej parafii zaistniało Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

30 grudnia 1988

Administrator parafii ks. Józef Łuszczek zostaje mianowany proboszczem parafii.

 

9 lutego 1989

Czwartkowe Nabożeństwo za Ojczyznę, w którym uczestniczył Lech Wałęsa. Po Mszy św. Lech Wałęsa przez godzinę odpowiadał na pytania.

 

1 maja 1989

Uroczysta Msza św. z okazji zalegalizowania „Solidarności”.

 

12 - 17 grudnia 1989

W naszym kościele odbyło się Zebranie Krajowego Związku „Solidarność - Rolników Indywidualnych, z udziałem około 1000 delegatów przyjętych na nocleg przez parafian Nowej Huty.

 

Luty 1990

Ukazuje się książka p. Agnieszki Magdziak - Miszewskiej pt. „Kamień węgielny” poświęcona ś.p. ks. kan. Józefowi Kurzeji. Nakład 5000 egzemplarzy.

 

15 sierpnia 1990

Erygowanie parafii M.B. Nieustającej Pomocy w Krakowie - Mistrzejowicach.

Pierwszym proboszczem został ks. kan. Józef Prorok.

 

1 września 1990

Po prawie 40 latach powrót katechezy do szkół.

 

20 stycznia 1991

Rozpoczęcie starań przez p. inż. Barbarę Frydel o zezwolenie na budowę kapliczki na obecnym os. Oświecenia w lasku, gdzie ś.p. ks. kan. Józef Kurzeja rozpoczął duszpasterzowanie.

 

16 czerwca 1991

Ks. Kard. Franciszek Macharski dokonuje poświecenia i odsłonięcia pomnika Jana Pawła II autorstwa profesora Gustawa Zemły (dar od dwóch Macedończyków).

 

Lipiec 1991

Zorganizowanie noclegów dla około 300 osób z Petersburga przybyłych na spotkanie z Ojcem Św. w Częstochowie. Przyjęcie przez rodziny 40 dzieci z Białorusi na 3 - tygodniowy wypoczynek i dożywienie.

 

1 grudnia 1991

Uroczystość Poświęcenia kapliczki na os. Oświecenia.

 

Marzec 1992

Rozpoczynają działalność grupy trzeźwościowe: Al-Anon - dla członków rodzin osób uzależnionych, AA „Maximilianum”.

 

1 stycznia 1992

Rozpoczęcie w parafii wykładów dla narzeczonych.

 

10 maja 1992

Ks. Józef Łuszczek mianowany na 5 lat dziekanem Dekanatu Mogilskiego - Kraków IX.

 

17 września 1992

List Ojca św. Jana Pawła II do Ks. Prałata Mikołaja Kuczkowskiego; „Bardzo

uradowała mnie wiadomość o ukończeniu budowy kapliczki Matki Bożej Łaskawej na miejscu, gdzie przed laty rodziła się mistrzejowicka parafia.”

 

21 lutego 1993

Zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem dla głodujących dzieci w Bieszczadach.

 

25  marca 1993

W Luborzycy zmarł nagle Ks. Kazimierz Jancarz, ur. 9 XII 1947 w Suchej Beskidzkiej. Założyciel Duszpasterstwa Ludzi Pracy w naszej parafii.

 

3 marca 1994

Msza św. w intencji ś.p. ks. Kazimierza Jancarza i odsłonięcie tablicy

pamiątkowej w korytarzu dolnego kościoła.

 

17 kwietnia 1994

100-lecie urodzin św. Maksymiliana M. Kolbego.

 

4 - 8 października 1994

Odbyły się po raz pierwszy w parafii Rekolekcje Ewangelizacyjne zorganizowane przez Ruch „Światło – Życie”.

 

23 października 1994

Promocja dwumiesięcznika parafialnego „Ślad”. Dotąd czasopismo to było wydawane jako miesięcznik oazowy.

 

20 listopada 1994

Poświęcenie kościoła na os. Bohaterów Września, zbiórka darów dla dzieci z polskiej szkoły na Białorusi.

 

9 listopada 1995

w 85. roku życia zmarł Ks. Prałat Mikołaj Kuczkowski - drugi proboszcz naszej parafii.

 

14 maja 1996

Powstanie wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej przy naszej parafii.

 

12 – 17 grudnia 1999

Intronizacja Bożego Serca w parafii.

 

1 stycznia 2000

Jubileuszowy Rok Odkupienia – ufundowane dla parafii okolicznościowe oranty.

 

1 października 2003

Wznowienie po 6 latach przerwy, wydawania parafialnej gazetki Ślad nr 1(55) październik 2003.

 

2 kwietnia 2005 godz. 21.37

Tłumy wiernych modlą się w kościele i przed pomnikiem Ojca św. Jana Pawła II, za zmarłego papieża.

 

10 kwietnia 2005 godz. 11.00

Msza św. dziękczynna za 40 lat kapłaństwa Ks. Prałata Józefa Łuszczka naszego proboszcza.

 

4 maja 2005 godz. 9.00

Ks. Kard. Franciszek Macharski w kaplicy pałacu arcybiskupiego uroczyście otworzył proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Ks. kanonika Józefa Kurzeji.

 

15 sierpnia 2005

W pobliżu placu kościelnego ustawiono kamień - obelisk z wizerunkiem księdza Kazimierza Jancarza.

 

27 sierpnia 2005

Arcybiskup Stanisław Dziwisz objął kanonicznie rządy w Archidiecezji krakowskiej, po odchodzącym na emeryturę Ks. Kardynale Franciszku Macharskim.

 

21 grudnia 2005

Stolica Apostolska pismem Arcybiskupa Edwarda Nowaka wyraziła zgodę na

rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. kanonika Józefa Kurzeji.

 

Wizyty: 3277155
Wizyty dzisiaj: 29
Osób on-line: 21
Strona działa od 1 X 2009 r.