Ks. Jerzy w Mistrzejowicach

Ks. Jerzy Popiełuszko w Mistrzejowacach.
 
W dniach od 13 – 22 czerwca 1982 roku pod przewodnictwem śp ks. Kazimierza Jancarza w naszej parafii została odprawiona nowenna połączona z głodówką solidarnościową z internowanymi. Dało to początek mistrzejowickim czwartkowym nabożeństwom. W Mszach św. odprawianych za Ojczyznę licznie uczestniczyli wierni i zapraszani kapłani z okolicznościowymi kazaniami. Wśród zaproszonych kapłanów dwukrotnie gościł na czwartkowej Mszy św. za Ojczyznę ks. Jerzy Popiełuszko.
Ksiądz Jerzy był darzony szczególnym szacunkiem przez wiernych. Przez wiele lat do parafii pw. Św. Stanisława Kostki, w której ksiądz Jerzy odprawiał comiesięczne Msze święte za Ojczyznę pielgrzymo­wały liczne grupy z Małopolski. Wierni z całej Polski chcieli słuchać słów księdza Jerzego i często zapra­szali go do swoich parafii. Niestety ksiądz Jerzy ze względu na liczne obowiązki, nie mógł dotrzeć do tych wszystkich miejsc osobiście, jednak przygoto­wane przez niego homilie były drukowane i kolpor­towane w całym kraju.
Ksiądz Jerzy starał się nawiązywać również kontakty z księżmi, którzy pracowali w środowiskach pracow­niczych w innych częściach kraju. W ten sposób poznał m. in. księdza Kazimierza Jancarza z parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach.
 
Po latach ks. Kazimierz Jancarz wspominał: Księdza Jerze­go poznałem wiosną 1983 roku. Odwiedził mnie w Mistrzejowicach, jadąc do Zakopanego. Nie umawia­liśmy się wcześniej. Po prostu wpadł, bo usłyszał, że walczę o te same, co on, sprawy. I właściwie nie było potrzeby żadnego poznawania. Od pierw­szych słów rozumieliśmy się, jakbyśmy się znali lata. Łączyły nas te same, bliskie naszym sercom, proble­my. Rozmawialiśmy, jak być z ludźmi w momentach ich osamotnienia i zagubienia. Jak im dać nadzieję i pomóc się organizować. Wiedzieliśmy, że najważ­niejsze, aby byli razem i abyśmy my, kapłani, byli z nimi. Dotychczasowa więź i współpraca nie za­spokajała potrzeb. Czuliśmy, że ludzie nas potrze­bują, że przebywanie z nimi od święta nie wystar­cza. Oni nas potrzebowali na co dzień.
Potrzebowali oczyszczenia z kłamstwa, którym próbowano ich karmić, oczyszczenia ze zniewalającej propagandy, której nikt prawie nie słuchał, lecz która wdzierała się wszędzie jak zatrute powietrze. Pomiędzy 1983 a 30 sierpnia 1984 r. ksiądz Jerzy kilkakrotnie odwiedzał kościół w Mistrzejowicach. Niestety w zapiskach prowadzonych przez księdza Jerzego nie zachował się żaden ślad tych wizyt.
 
16 lutego 1984 r. ks. Jerzy Popiełuszko napisał: „Niech Bóg błogosławi w zbożnym dziele budowania Solidarności ludzkich serc”.
 
W marcu 1984 r. ksiądz Jerzy przyjechał do Mistrzejowic na Mszę świętą za Ojczyznę. Marek Chmie­lewski i Antoni Tarłowski tak wspominają ten pobyt:
„Nasze wejście do zakrystii w czasie trwającej Mszy św. budziło zaniepokojenie miejscowej kościelnej służby porządkowej. Nim zdążyliśmy się przedsta­wić, jeden z porządkowych, często bywający w Warszawie na Mszach św. za Ojczyznę, poznaje nas i radosnym okrzykiem: „ksiądz Jerzy" rozłado­wuje napięcie. Następuje serdeczne powitanie. Stajemy za ks. Jerzym w otwartych do kościoła drzwiach zakrystii i widzimy modlących się. Dolny kościół, nabity ludźmi po brzegi, modli się gromkim „Ojcze nasz" ze wzniesionymi rękoma, za odpra­wiającym Msze św. księdzem Kazimierzem Jancarzem. Ręce łączą się w górze. Wszyscy tworzą jedną wielką rodzinę; ogarnia nas wzruszenie: jesteśmy tu pierwszy raz, a już stajemy się jej cząstką. Przed zakończeniem Mszy św. celebrans informuje zebranych, że właśnie w tej chwili przybył i jest wśród nas ks. Jerzy. Pod sklepieniem leci radosny okrzyk powitania, a ks. Jerzy, który już nieco wcześniej stanął z boku prezbiterium, rozgląda się zmieszany, jakby szukał osoby tak spontanicznie witanej. Ponieważ jest dość późno, krótko opowiada o swoich ostatnich przeżyciach i żegnany przez wszystkich wychodzi do zakrystii. Po Mszy świętej kolacja u ks. Jancarza i nocne Polaków rozmowy.”
 
Wizytę w Mistrzejowcach ks. Jerzego wspomina ks. arcybiskup Kazimierz Nycz metropolita warszawski: „Spotkałem go bezpośrednio raz w życiu. W krakowskich Mistrzejowcach, kiedy zostałem zaproszony przez ks. Kazimierza Jancarza do koncelebrowania wraz z księdzem Jerzym. Przedtem znałem go z radia Wolna Europa, w którym słuchałem jego kazań. Przywitaliśmy się w zakrystii. Spodziewałem się, że to będzie człowiek słusznej postury, waleczny i taki fizycznie wielki, tymczasem okazało się, że był skromny, nawet trochę nieśmiały. Jednak promieniował wewnętrzną wielkością, która sprawiła, że to co mówił, było przyjmowane z wielką uwagą i przejęciem. To co mnie najbardziej ujmuje w postaci ks. Jerzego, to prostota jego kazań opartych na Ewangelii i bardzo mocno na nauczaniu Jana Pawła II.”
 
Ostatnia wizyta ks. Jerzego Popiełuszki w Mistrzejowicach miała miejsce w czasie Mszy św. czwartkowej za Ojczyznę dnia 30 sierpnia 1984 roku z okazji czwartej rocznicy powstania solidarności. Wizyta ta została upamiętniona licznymi fotografiami znajdującymi się w archiwum parafii oraz została zarejestrowana przez działającą przy parafii niezależną telewizje NTV, dzięki której posiadamy tekst wygłoszonego kazania.
Po tym pobycie parafia posiada zielony ornat, w którym ks. Jerzy odprawiał Mszę św., a który dziś stanowi dla naszej parafii relikwie trzeciego stopnia.
Waldemar Chrostowski, kierowca księdza Jerzego, świadek jego późniejszego uprowadzenia, tak wspomina ową Mszę świętą: „Nie jestem w stanie opisać aplauzu kilku tysięcy ludzi szczelnie wypełniających kościół, kiedy nasz gospodarz, ks. Kazimierz Jancarz przywitał ks. Jerzego i zapowiedział jego kazanie. Ci ludzie, których od Warszawy dzieliło kilkaset kilometrów, doskonale znali Jerzego, jego zaangażowanie w ich sprawy. Wiedzieli, że usłyszą od niego prawdę, złą czy dobrą, ale zawsze prawdę. Nigdy nie zapomnę tej owacji, jaka wybuchła.”
 
Dla uczczenia pierwszej rocznicy sprawowania Najświętszej Ofiary i głoszenia Słowa Bożego w tym kościele, Duszpasterstwo Ludzi Pracy i Ruch Odwaga i Prawda, w piątą rocznicę porozumień sierpniowych 29 sierpnia 1985 roku w przedsionku dolnego kościoła odsłonięta została tablica pamiątkowa z fragmentem kazania ks. Jerzego. Treść tablicy:
„Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka nie wolno walczyć przemocą. Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą
Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość, jakie zna historia, to walki ludzkiej myśli. Najnędzniejsze i najkrótsze są walki przemocą.
Idea, która potrzebuje broni, aby się utrzymać, sama obumiera. Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy, jest wypaczona. Idea, która jest zdolna do życia, podbija sobą. Za nią spontanicznie idą miliony. „SOLIDARNOŚĆ" dlatego tak szybko zadziwiła świat, że nie walczyła przemocą, ale na kolanach, z różańcem w ręku, przy polowych ołtarzach upominała się o godność ludzkiej pracy, o godność i szacunek dla człowieka. O te wartości wołała bardziej, niż o chleb powszedni. Biada władzom, które chcą pozyskać obywateli za cenę zastraszenia i niewolniczego lęku. Jeżeli władza rządzi zastraszonymi obywatelami, obniża swój autorytet. Troska więc o męstwo powinna leżeć w interesie zarówno władzy, jak i obywateli.
Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.”
 
Piąta rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego upamiętniona została okazałym obrazem o wymiarach 2.20 x 1.60 m ofiarowanym parafii przez wykonawcę i autora Helsk.
 
Odwiedziny ks. Jerzego Popiełuszki w naszej parafii upamiętnione zostały krzyżem niesionym od grobu do miejsc, gdzie kiedykolwiek bywał, a umieszczonym miedzy drzewami za pomnikiem Jana Pawła II naprzeciwko naszego kościoła, dnia 18 sierpnia 2002 r. po Mszy św. o godz. 17.00.
 
19 października 2004 roku w przedsionku dolnego kościoła została poświęcona i odsłonięta druga tablica o treści: „Sprawiłeś, że ludzie uwierzyli w dobro. Księdzu Jerzemu Popiełuszce w XX rocznicę męczeńskiej śmierci, zamordowanemu 19 października 1984 r. przez służby bezpieczeństwa PRL.”
 
Ks. Jerzy Popiełuszko wizytami w Mistrzejowicach, swoimi kazaniami i posługą kapłańską, umiłowaniem Ojczyzny i męczeńską śmiercią, głęboko zapisał się w historię naszej parafii. Wielokrotnie urządzane były wystawy o ks. Jerzym w naszym kościele. Dekoracja w naszym kościele w czasie Mszy św. za Ojczyznę zawsze nawiązywała do męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. W czasie każdej Mszy św. za Ojczyznę, sprawowanej do chwili obecnej, oraz w każdą rocznicę męczeńskiej śmierci, modliliśmy się o wieczne szczęście dla ks. Jerzego, 28 lutego 1985 przy osobistym udziale jego ojca Władysława. Po rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego modliliśmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Jerzego a 3 czerwca 2004 r. przy udziale osobistym matki ks. Jerzego.
Pani Mariannie Popiełuszko, z głębi serca gratulujemy i dzielimy z nią radość niezwykłej chwili, przeżycia uroczystości beatyfikacji własnego syna.
 
17 września 2007 w naszym kościele odbył się dzień zdjęciowy do filmu „Popiełuszko”. Film w reżyserii Rafała Wieczyńskiego jest opowieścią o życiu i losach księdza Jerzego Popiełuszki, którego postać odtworzył Adam Woronowicz.
Specjalny pokaz filmu odbył się w naszym kościele 28 lutego 2009 roku o godz. 19.00. Widzowie zgromadzeni licznie w naszym kościele mogli przed projekcją filmu oglądnąć unikalne i historyczne zdjęcia z pobytu ks. Jerzego w naszym kościele dnia 30 sierpnia 1984 r. zarejestrowane przez NTV.
 
19 października 2009 roku, z okazji 25. rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki, Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach przygotowało statuetkę. Autorem jest prof. Czesław Dźwigaj. Upamiętnia ona świątynię mistrzjowicką jako miejsce modlitwy i walki o wolność Ojczyzny. Przedstawia także duszpasterzy Solidarności: Sługę Bożego księdza Jerzego Popiełuszkę i naszego duszpasterza ks. Kazimierza Jancarza. Ma być ona znakiem historii dla następnych pokoleń Polaków, która działa się między innymi w naszej parafii. Znak ten można znaleźć w parafiach nowohuckich, a także w sanktuariach i miejscach pielgrzymek, takich jak: Dom Polski - Via Cassia - Rzym, Jasna Góra- Częstochowa, Licheń, Kalwaria Zebrzydowska, Żoliborz - Warszawa, Świątynia Opatrzności Bożej - Warszawa, Kałków- Gogów, Gietrzwałd, OO. Bernardyni- Zakopane.
 
W niedziele dziękczynienia – 6 czerwca 2010 roku wraz z całą Polską dziękujemy Panu Bogu za dar beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki – naszego patrona.
 
xf
Opracowane na podstawie archiwum parafii, kuriera „Chrystus i Ty” Katalogu Małopolska w hołdzie księdzu Jerzemu.

Wizyty: 3277170
Wizyty dzisiaj: 44
Osób on-line: 36
Strona działa od 1 X 2009 r.